Arbeidsongevallenverzekering

Een arbeidsongevallenverzekering is een verzekering die de werkgever afsluit om de gevolgen van een arbeidsongeval te vergoeden. In België is het de wettelijke plicht voor elke werkgever om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. De verzekering biedt financiële bescherming aan werknemers die letsel oplopen tijdens het uitoefenen van hun werk. De verzekering kan de kosten vergoeden voor bijvoorbeeld medische behandelingen, verlies van inkomen en andere bijkomende kosten die voortvloeien uit het arbeidsongeval. De verzekering kan ook de nabestaanden van een werknemer vergoeden als de werknemer komt te overlijden door een arbeidsongeval.

Wat is er verzekerd?

de verplichte arbeidsongevallenverzekering in België dekt de gevolgen van een arbeidsongeval dat zich op de werkplek, tijdens het woon-werkverkeer of tijdens een teambuilding-evenement of feest dat door de werkgever wordt georganiseerd, voordoet. De verzekering vergoedt de kosten van arbeidsongeschiktheid, ziekenhuisopname en ambulante medische behandeling, en biedt ook een vergoeding voor het gezin van een werknemer die door een arbeidsongeval overlijdt. Het is belangrijk om te weten dat de verzekering alleen geldig is voor arbeidsongevallen die zich voordoen tijdens het uitoefenen van werkgerelateerde activiteiten.

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergoedt de arbeidsongevallenverzekering 90% van het basisloon van de werknemer, met een beperking tot het wettelijke loonplafond. Dit is het bedrag dat de werknemer ontvangt als vergoeding voor het verlies van inkomen dat hij heeft geleden als gevolg van het arbeidsongeval

Niet gedekt?

De verplichte arbeidsongevallenverzekering in België vergoedt geen stoffelijke of morele schade en biedt geen vergoeding voor ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval. De verzekering vergoedt ook geen opzettelijk door het slachtoffer veroorzaakte ongevallen. De vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid is wettelijk vastgelegd op 90% van het basisloon, met een beperking tot het wettelijke loonplafond. Indien er geen aanvullende verzekering is afgesloten, wordt het basisloon dat wordt gebruikt voor de berekening van de vergoeding voor tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid beperkt tot het wettelijke loonplafond. De medische kosten worden terugbetaald op basis van RIZIV-tarieven. Er kunnen ook andere uitsluitingen en limieten zijn, afhankelijk van de specifieke verzekering. Het is daarom belangrijk om de bijzondere en algemene voorwaarden en de IPID (Informatieblad inzake de Individuele Preventie- en Beschermingsmaatregelen) te raadplegen voordat een verzekeringsovereenkomst wordt onderschreven.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie voor een arbeidsongevallenverzekering wordt berekend door de premievoet in percentage toe te passen op de totale brutoloonmassa, beperkt tot het wettelijke maximum per persoon. De premievoet is afhankelijk van de activiteit van de onderneming en de functie van de werknemer binnen de onderneming. Bij het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering wordt een voorlopige premie berekend op basis van het aantal werknemers en hun geschatte brutoloon. De verzekeraar ontvangt jaarlijks het bedrag van de lonen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waarop de definitieve premie wordt berekend. Afhankelijk van het resultaat, kan de werkgever een gedeelte van de premie terugkrijgen of moeten bijbetalen. Er is ook de mogelijkheid om te kiezen voor een forfaitair premiebedrag per werknemer, zonder jaarlijkse loonafrekening. In dat geval weet de werkgever precies wat hij jaarlijks moet betalen als premie. Het is belangrijk om de wijzigingen in het personeelsbestand te melden aan de verzekeraar om verrassingen te vermijden.

Wanneer is het een arbeidsongeval?

Er is sprake van een arbeidsongeval wanneer een werknemer letsel oploopt door een plotselinge gebeurtenis tijdens het uitvoeren van zijn werk. De werknemer moet in staat zijn om aan te tonen dat het letsel is opgelopen door het arbeidsongeval. Als de werknemer aan deze voorwaarden voldoet, heeft hij recht op een vergoeding in het kader van de arbeidsongevallenverzekering. Het is belangrijk om te weten dat er geen sprake is van een arbeidsongeval als het letsel is opgelopen door een ziekte of een opzettelijk door de werknemer veroorzaakte gebeurtenis.

Is deze verzekering arbeidsongevallen verplicht?

Het is de wettelijke plicht voor elke werkgever om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Dit geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer en geldt voor alle soorten werknemers, waaronder arbeiders, bedienden, dienstboden, leerlingen, studenten en anderen. De verzekering is ook verplicht tijdens de proefperiode en geldt ook voor personen die wegens de korte duur van hun prestaties niet onderworpen zijn aan de wet. Retroactieve dekking is niet toegestaan. Het is belangrijk om te weten dat aansluiting bij de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) geen dekking biedt voor arbeidsongevallen. De arbeidsongevallenwet is van toepassing op alle werknemers en de verzekeringsplicht geldt voor elke werkgever die personeel tewerkstelt.

© 2024 RVL - Verzekeringen - Alle rechten voorbehouden